Disclaimer

 

Stichting Omroep Muziek (SOM) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de informatie op haar websites. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunt u geen rechten ontlenen.

SOM sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van bezoekers van deze site. Stichting Omroep Muziek staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

SOM behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is alleen  toegestaan na voorafgaande instemming van Stichting Omroep Muziek. Bij openbaarmaking van content van onze website dient u de bron te vermelden en een actieve link naar de website op te nemen.

Op werken in de collectie Muziekschatten rust mogelijk auteursrecht. Veruit het grootste deel van de auteursrechten berust bij de verschillende Nederlandse omroepen. Zij hebben toestemming gegeven voor de terbeschikkingstelling van hun materiaal in deze bladmuziekcollectie. Wij hebben ernaar gestreefd overige rechthebbenden te achterhalen en de rechten met hen te regelen. Mocht u desondanks menen bepaalde rechten te kunnen doen gelden of informatie daaromtrent te kunnen verschaffen, gelieve contact met ons op te nemen.