Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden digitale Bladmuziekcollectie Stichting Omroep Muziek (SOM)
Maakt u gebruik van de mogelijkheid om bladmuziek uit Muziekschatten in te zien of te downloaden, dan bent u gebonden aan de hieronder geformuleerde gebruiksvoorwaarden. Om onze bladmuziekcollectie te gebruiken moet u bevoegd zijn een overeenkomst met ons aan te gaan en tevens in Nederland wonen. In het Privacybeleid wordt omschreven hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de inhoud van de voorwaarden (of deze niet kunt naleven), dan kunt u niet gebruikmaken van onze bladmuziekcollectie. Door gebruik te maken van onze bladmuziekcollectie aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en erkent u het privacybeleid te hebben gelezen. Bij openbaarmaking van content van onze website dient u de bron te vermelden en een actieve link naar de website op te nemen.

1. Onze Bladmuziekcollectie
Wij stellen u onze Bladmuziekcollectie en daarin beschikbare gedigitaliseerde bladmuziek online beschikbaar. Na registratie als lid en betaling van een jaarlijks bedrag van € 20,- aan servicekosten kunt u werken inzien en downloaden in pdf-formaat. Als u ervoor kiest om bladmuziek te downloaden dient u aan te geven voor welk doel u de muziek gaat gebruiken (studie of uitvoering) en akkoord te zijn met de gebruiksvoorwaarden.


2. Beperkte licentie en gebruik van de Bladmuziekcollectie

2.1 De Bladmuziekcollectie is eigendom van SOM of haar licentiegevers. Wij stellen de Bladmuziekcollectie ‘as is, where is’ beschikbaar. Dit wil zeggen dat wij niet garanderen of toezeggen dat de werken vrij van rechten zijn en door u kunnen worden gebruikt. Gebruik van de werken is voor uw eigen rekening en risico. Wij brengen u dan ook geen licentievergoeding in rekening maar vragen uitsluitend een vergoeding voor servicekosten ten behoeve van de instandhouding van de Bladmuziekcollectie. Deze vergoeding is niet van toepassing op de titels die via een Metamorfoze subsidie gedigitaliseerd zijn, deze zijn vrij beschikbaar.
2.2 Onze collectie bestaat uit ca. 500.000 verschillende werken, waarvan er uiteindelijk ca. 150.000, daterend uit de periode 1920 – 1980, zullen zijn gedigitaliseerd. Op elk werk rust mogelijk auteursrecht. Veruit het grootste deel van de auteursrechten berust bij de verschillende Nederlandse omroepen. Zij hebben toestemming gegeven voor de terbeschikkingstelling van hun materiaal in deze Bladmuziekcollectie. Daarnaast hebben we een overeenkomst gesloten met de Federatie van Muziek Uitgevers (FEMU). Wij hebben niet elke individuele rechthebbende kunnen achterhalen. Indien u vermoedt dat u rechthebbende bent met betrekking tot een of meer werken in onze Bladmuziekcollectie of ons informatie kunt verschaffen met betrekking tot mogelijke rechthebbenden, gelieve contact met ons op te nemen.
2.3 SOM verleent u een beperkt, niet-exclusief en persoonlijk gebruiksrecht op de door u gedownloade werken, onder de volgende voorwaarden:
a. De licentie is ‘as is, where is’, zoals hierboven omschreven;
b. De licentie geldt uitsluitend voor persoonlijk gebruik, u mag de werken in geen geval gebruiken voor commerciële doeleinden;
c. U mag de werken niet verkopen, verhuren, of in sublicentie geven. Dit betekent dat u de werken uitsluitend mag printen of kopiëren voor eigen gebruik;
d. Er vindt registratie plaats van de door u gedownloade muziek op uw account (met uitzondering van de via Metamorfoze gedigitaliseerde titels, deze worden zonder account geregistreerd).
2.4 Het is niet toegestaan om de beveiliging van de Bladmuziekcollectie te omzeilen (bijvoorbeeld door de catalogus te kopiëren of anderszins buiten de reguliere SOM-online-omgeving beschikbaar te maken).
2.5 U bent verantwoordelijk voor gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen raakt, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk. U staat er voor in dat alle (contact)gegevens die u ons verstrekt, accuraat zijn en u zult deze gegevens tijdig aanpassen indien deze veranderen.
2.6 Op het moment dat u in strijd handelt met de Voorwaarden in dit artikel 2 (bijvoorbeeld door de werken wel commercieel te gebruiken) dan vrijwaart u ons tegen alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg hiervan.


3. Vergoeding servicekosten en betalingsmethode
U kunt werken uit de Bladmuziekcollectie online inzien en downloaden nadat u zich hebt geregistreerd en de jaarlijkse servicekosten van € 20,- hebt voldaan. SOM gebruikt deze als onkostenvergoeding om de Bladmuziekcollectie te onderhouden en beschikbaar te houden. Deze vergoeding is niet van toepassing voor de via Metamorfoze gedigitaliseerde titels.


4. Beschikbaarheid van de Bladmuziekcollectie
Wij zullen ons inspannen om de Bladmuziekcollectie operationeel te houden, maar doen geen enkele toezegging in dit verband. SOM is op elk moment gerechtigd om de Bladmuziekcollectie niet langer aan te bieden, de werking ervan te wijzigen, of het aanbod van werken aan te passen.


5. Contact
Voor klantenondersteuning met accountgerelateerde en betalingsgerelateerde vragen, dient u contact met ons op te nemen via het onderdeel ‘Contact’ op onze website. We zullen proberen binnen een redelijke termijn te antwoorden op uw verzoeken.


6.Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Wij bieden zowel de Bladmuziekcollectie als de werken ‘as is, where is’ aan. Op het moment dat u niet tevreden bent met de Bladmuziekcollectie dan staat het u vrij om niet langer gebruik te maken van onze dienst. U accepteert dat dit uw enige en exclusieve remedie is jegens ons (uitgezonderd de in artikel 6.2 genoemde gevallen). SOM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit uw gebruik van de Bladmuziekcollectie of van de werken, het (tijdelijk) niet of niet volledig beschikbaar zijn van de Bladmuziekcollectie, of schade anderszins voortvloeiend uit deze Voorwaarden.
6.2 De beperkingen en uitsluitingen in dit artikel laten de aansprakelijkheid van SOM voor schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van SOM, of schade in de vorm van overlijden of letselschade als gevolg van wanprestatie door SOM onverlet.


7. Toepasselijk recht en wijziging van deze Voorwaarden

7.1 De overeenkomst tussen u en ons waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
7.2 Wij zijn gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. In geval van materiële wijzigingen, zullen wij u hiervan (voorafgaand) op de hoogte brengen. Op het moment dat u besluit gebruik te maken van de Bladmuziekcollectie of van gedownloade werken nadat u een kennisgeving heeft ontvangen, geldt dit als uw aanvaarding van de wijzigingen.


8. Duur en beëindiging

8.1 U kunt uw account (en daarmee uw overeenkomst met ons) op elk moment opzeggen. Deze Voorwaarden blijven van toepassing op door u gedownloade Werken.
8.2 Wij kunnen onze overeenkomst met u op elk moment opzeggen. Ook kunnen wij uw toegang tot de Bladmuziekcollectie opschorten of beperken. Tevens zijn wij gerechtigd de onder deze Voorwaarden verschafte licentie met betrekking tot een of meerdere door u gedownloade werken schriftelijk met onmiddellijk effect op te zeggen. U garandeert ons dat u in zo´n geval elk gebruik van dergelijke werken zult staken en alle kopieën (digitaal of analoog) per direct zult verwijderen. Op het moment dat u toch gebruik blijft maken van Werken dan vrijwaart u ons tegen alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg hiervan.


9. Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft aangaande de Werken, de Bladmuziekcollectie, deze Voorwaarden of het Privacybeleid, neem dan contact met ons op aan de hand van onderstaande contactgegevens.

Stichting Omroep Muziek
Bezoekadres: Muziekcentrum van de Omroep - Heuvellaan 33 - 1217 JL Hilversum
Postadres: Postbus 125 - 1200 AC Hilversum
Telefoon: 035-6714194
E-mail: muziekschatten@omroepmuziek.nl
Bankrekeningnr.: IBAN NL90ABNA0637976088
Bank: ABN AMRO
BIC-code: ABNANL2A
BTW-nr.: NL803427967B01