Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden digitale Bladmuziekcollectie Stichting Omroep Muziek (SOM)

[laatste update: 22 maart 2021]

Maakt u gebruik van de mogelijkheid om bladmuziek uit Muziekschatten in te zien of te downloaden, dan bent u gebonden aan de hieronder geformuleerde gebruiksvoorwaarden. Om onze bladmuziekcollectie te gebruiken moet u bevoegd zijn een overeenkomst met ons aan te gaan en tevens in Nederland wonen.
In het Privacybeleid wordt omschreven hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de inhoud van de voorwaarden (of deze niet kunt naleven), dan kunt u niet gebruikmaken van onze bladmuziekcollectie. Door gebruik te maken van onze bladmuziekcollectie aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en erkent u het privacybeleid te hebben gelezen.
Bij openbaarmaking van content van onze website dient u de bron te vermelden en een actieve link naar de website op te nemen.

1 Onze Bladmuziekcollectie

Wij stellen u onze Bladmuziekcollectie en daarin beschikbare gedigitaliseerde bladmuziek (de Werken) online beschikbaar. Na registratie als lid van onze website en betaling van een jaarlijks bedrag van € 20 aan servicekosten krijgt u toegang tot onze Bladmuziekcollectie en kunt u de verschillende Werken inzien en downloaden [in pdf formaat].

2 Beperkte licentie en gebruik van de Bladmuziekcollectie

2.1 De Bladmuziekcollectie en de Werken zijn eigendom van SOM of haar licentiegevers. Wij stellen de Bladmuziekcollectie en Werken ‘as is, where is’ beschikbaar. Dit wil zeggen dat wij niet garanderen of toezeggen dat de Werken vrij van rechten zijn en door u kunnen worden gebruikt. Gebruik van de Werken is voor uw eigen rekening en risico. Wij brengen u dan ook geen licentievergoeding in rekening maar vragen uitsluitend een kleine vergoeding ten behoeve van de instandhouding van de Bladmuziekcollectie.

2.2 Onze collectie bestaat uit 400.000 verschillende Werken, waarvan er 70.000, daterend uit de periode 1920 – 1980, zijn gedigitaliseerd. Op elk individueel Werk rust mogelijk auteursrecht. Veruit het grootste deel van de auteursrechten behoort toe aan de verschillende Nederlandse omroepen. Zij hebben toestemming gegeven voor de terbeschikkingstelling van hun werken in deze Bladmuziekcollectie. Wij hebben niet elke individuele rechthebbende kunnen achterhalen. Indien u vermoed dat u rechthebbende bent met betrekking tot een of meer werken in onze Bladmuziekcollectie of ons informatie kan verschaffen met betrekking tot mogelijke rechthebbenden, dan kunt u contact met ons opnemen.

2.3 De met onze diensten en op onze website aangeboden bladmuziek is auteursrechtelijke beschermd. Wij hebben toestemming voor het gebruik ten behoeve van onze diensten verkregen van de FEMU. Het is niet toegestaan de bladmuziek te verkopen, verhuren, te wederverkopen of te verspreiden.  

2.4 SOM verleent u een beperkt, niet-exclusief en persoonlijk gebruiksrecht op de door u gedownloade Werken, onder de volgende voorwaarden:

  • (a) de licentie is "as is, where is", zoals hierboven omschreven;
  • (b) de licentie geldt uitsluitend voor persoonlijk gebruik, voor studie of onderzoeksdoeleinden, u mag de Werken in geen geval gebruiken voor commerciële doeleinden;
  • (c) u mag de Werken niet verspreiden, openbaar maken, verveelvuldigen, verkopen, verhuren, online ter beschikking stellen of in sub-licentie geven. Dit betekent dat u de Werken uitsluitend mag printen of kopiëren voor eigen gebruik;
  • (d) er vindt registratie plaats van de door u gedownloade muziek op uw account.

2.5 Op het moment dat u in strijd handelt met de voorwaarden in artikel 2.4  dan vrijwaart u SOM tegen alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg hiervan.

2.6 Het is niet toegestaan om de beveiliging van de Bladmuziekcollectie te omzeilen (bijvoorbeeld door de index te kopiëren of anderszins buiten de reguliere SOM-onlineomgeving beschikbaar te maken).

2.7 U bent verantwoordelijk voor gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren of gestolen raakt, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk. U staat er voor in dat alle (contact)gegevens die u ons verstrekt accuraat zijn en zult deze gegevens tijdig aanpassen indien deze gegevens veranderen.

2.8 Op het moment dat u in strijd handelt met de voorwaarden in dit artikel 2 (bijvoorbeeld door de Werken wel commercieel te gebruiken) dan vrijwaart u ons tegen alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg hiervan.

3 Vergoeding en betalingsmethode

U verkrijgt toegang tot de Bladmuziekcollectie nadat u lid geworden bent van onze site en het jaarlijkse lidmaatschap van € 20 per jaar (€ 22,50 per 1 maart 2023) heeft voldaan. SOM gebruikt deze servicekosten om de Bladmuziekcollectie te onderhouden en beschikbaar te houden.

4 Beschikbaarheid van de Bladmuziekcollectie

Wij zullen ons inspannen de Bladmuziekcollectie operationeel te houden maar doen geen enkele toezegging in dit verband. SOM is op elk moment gerechtigd om de Bladmuziekcollectie niet langer aan te bieden, de werking ervan te wijzigen, of het aanbod van Werken aan te passen.

5 Contact

Voor klantenondersteuning met accountgerelateerde en betalingsgerelateerde vragen, dient u contact met ons op te nemen via het onderdeel ‘Contact’ op onze website. We zullen proberen binnen een redelijke termijn te antwoorden op uw verzoeken.

6 Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Wij bieden zowel de Bladmuziekcollectie als de Werken "as is, where isaan. Op het moment dat u niet tevreden bent met de Bladmuziekcollectie dan staat het u vrij om niet langer gebruik te maken van onze dienst. U accepteert dat dit uw enige en exclusieve remedie is jegens ons (uitgezonderd de in artikel 6.2 genoemde gevallen). SOM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit uw gebruik van de Bladmuziekcollectie of van de Werken, het (tijdelijk) niet of niet volledig beschikbaar zijn van de Bladmuziekcollectie, of schade anderszins voortvloeiend uit deze Voorwaarden.

6.2 De beperkingen en uitsluitingen in dit artikel laten de aansprakelijkheid van SOM voor schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van SOM, of schade in de vorm van overlijden of letselschade als gevolg van wanprestatie door SOM onverlet.

7 Toepasselijk recht en wijziging van deze voorwaarden

7.1 De overeenkomst tussen u en ons waarop deze Voorwaarden betrekking hebben wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

7.2 Wij zijn gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. In geval van materiële wijzigingen, zullen wij u hiervan (voorafgaand) op de hoogte brengen. Op het moment dat u besluit gebruik te maken van de Bladmuziekcollectie of van gedownloade Werken nadat u een kennisgeving heeft ontvangen, geldt dit als uw aanvaarding van de wijzigingen.

8 Duur en beëindiging

8.1 U kunt uw account (en daarmee uw overeenkomst met ons) op elk moment opzeggen. Deze Voorwaarden blijven van toepassing op door u gedownloade Werken.

8.2 Wij kunnen onze overeenkomst met u op elk moment opzeggen. Ook kunnen wij uw toegang tot de Bladmuziekcollectie opschorten of beperken. Tevens zijn wij gerechtigd de onder deze Voorwaarden verschafte licentie met betrekking tot een of meerdere door u gedownloade Werken schriftelijk met onmiddellijk effect op te zeggen. U garandeert ons dat u in zo´n geval elk gebruik van dergelijke Werken zult staken en alle kopieën (digitaal of analoog) per direct zult verwijderen. Op het moment dat u toch gebruik blijft maken van Werken dan vrijwaart u ons tegen alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg hiervan.

9 Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft aangaande de Werken, de Bladmuziekcollectie, deze Voorwaarden, of het Privacybeleid, neem dan contact op met ons aan de hand van de onderstaande contactgegevens of door naar het onderdeel "Contact" op onze website te gaan.

Stichting Omroep Muziek

Bezoekadres:
Muziekcentrum van de Omroep
Heuvellaan 33
1217 JL Hilversum

Postadres:
Postbus 125
1200 AC Hilversum

Telefoon: 035-6714136 (b.g.g. 035-6714100)
E-mail: muziekschatten@omroepmuziek.nl
Bankrekeningnummer: IBAN NL90ABNA0637976088
Bank: ABN AMRO
BIC code: ABNANL2A
BTW-nummer: NL803427967B01