MENDELSSOHN BARTHOLDY, FELIX

Paulus, MWV A:014 (1836, op. 036). Doch der Herr vergisst der Seinen nicht = But the Lord is mindful of His own, zangstem, orkest (a, D gr.t.). Pu.

Dit werk is niet digitaal beschikbaar